சினிமா வாய்ப்பிற்காக ஹாட் போட்டோஷூட் செய்த ஸ்ரீ திவ்யாவின் ஹாட் போட்டோஸ்

சினிமா பட வாய்ப்பிற்காக கிளாமர் போட்டோஷூட் சென்ற ஸ்ரீ திவ்யா

Sri Divya is now one of the leading actress in South Indian film industry. She was first introduced in Tamil film industry in Varutha Padatha Valibar Sangam along with Siva Karthikeyan. She got big attention because of her cuteness and gained more followers for her.

She also had acted in few Telegu movies before.

But before getting cinema chances, she had done many glamour photoshoots. Literally she is used as a model for inners where she looked more chubbier than now. Here are some of her unseen photos from those glamour photoshoots.

Look how chubby she is.

Normal saree photoshoots those days as a model.

That’s cool and hot.

Nice one.

With the basketball.

This one’s very cute one.

Normally, many leading actress had undergone glamour photoshoots before entering in to cinema industry. It is never know that Sri Divya undergone this type of photoshoot before her cinema. But it looks hot and cool for her but these photos are not that seen by everybody.

For more updates like this, click the bell icon given below and then click allow. You will start receiving notifications once we upload new content.

Thank you, stay tuned.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *