டிக் டாக்லயே அப்படி? இப்போ சினிமால அதுக்கும் மேல! இலக்கியாவின் அடுத்த கவர்ச்சி படம்

நீ சுட தான் வந்தியா?

There are more people who succeeded in Tamil cinema industry coming from YouTube channels. Some of notable artists are Hip Hop Tamizha and other entertainment channels like Parithabangal, Blacksheep and more.

Like YouTube, Tik Tok emerged with numerous number of artists gaining over million followers. Many came to cinema from Tik Tok also. But the most notable one with her more glamourous perspective, Elakiya entered Tamil Cinema industry with her glamour only.

Elakiya, used to post glamour videos on Tik Tok which gained her many followers and also gaining hatred by many people. Yet she didn’t care about hatred people on her, continued posting her videos.

She already had acted in adult horror comedy movie, IAMK-2 and now she is on board for her another adult movie, Nee Sudathan Vanthiya.

She also had exposed some truths about her in many YouTube channels while doing promotion for movies and normal interviews in leading big channels.

Hatred or love, she is doing what she like and earning money and enjoying her life.

Stay tuned for more updates like this.

டிக் டாக்லயே அப்படி? இப்போ சினிமால அதுக்கும் மேல! இலக்கியாவின் அடுத்த கவர்ச்சி படம்

5 thoughts on “டிக் டாக்லயே அப்படி? இப்போ சினிமால அதுக்கும் மேல! இலக்கியாவின் அடுத்த கவர்ச்சி படம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top