அட நம்ம மாஸ்டர் ராகவா லாரன்ஸ் மகளா இது? இத்தன நாளா நம்ம கண்ணுலேயே மாட்டல!

முதன் முறையா நாங்களே இப்பதான் இவங்கள பார்க்கிறோம்

Raghava Lawrence is one of the leading actor, director, producer and best choreographer in Tamil movie industry. We know that Lawrence master is married but don’t know about their kids.

Yes, he had a daughter and her name is more similar to her fathers name which is Raghavi Lawrence. See the picture of her below.

Her pictures are now revealed on social medias.

We thought that she would be small girl but she is all grown up teenage girl now. It is really shocking that she hadn’t been that much noted by many people.

She looks exactly like her father.

We know about her today only by a news that surfaced on social medias.

It seems like she is also a good dancer like her father. The above photo shows that picture clicked in Dance Studio.

News Credits: Mokkapostu.

Stay tuned for more interesting news and updates. Subscribe to our site by clicking the bell icon below.

அட நம்ம மாஸ்டர் ராகவா லாரன்ஸ் மகளா இது? இத்தன நாளா நம்ம கண்ணுலேயே மாட்டல!

One thought on “அட நம்ம மாஸ்டர் ராகவா லாரன்ஸ் மகளா இது? இத்தன நாளா நம்ம கண்ணுலேயே மாட்டல!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top