தஞ்சை தேவி மற்றும் காயத்ரி கரகாட்டம் வீடியோ

கரகாட்டம் தேவி மற்றும் காயத்ரியின் நகைச்சுவை நடன வீடியோ உங்கள் பார்வைக்கு

We had seen only photos of Karakattam artists like Gayathri and Devi in our site. Today watch the video uploaded in our channel here.

Both Devi and Gayathri are famous for their dance moves and their naughtiness. Devi is senior for all the dancers out there yet she loves to entertain her audiences.

Hereafter we will upload videos in our YouTube channel and post it here below. So that you can watch the video here itself.

Subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and subscribe to our site by clicking the bell icon below. We will post many photos and videos here. So stay tuned for more updates.

Watch the karakattam video of Devi and Gayathri below. Comment what type of photo and video you want in comment section.

1 thought on “தஞ்சை தேவி மற்றும் காயத்ரி கரகாட்டம் வீடியோ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *